Anketa ke komunálním volbám 2018 z oblasti Liboce, okolí Libockéo potoka a rybníka

Připravil spolek Libocké občanské sdružení.

Seznam místních témat

1. Rozvojová rekreační oblast kolem Libockého potoka a rybníka 2. Regulace výstavby a ochrana zeleně 3. Doprava

Osloveny byly všechny strany kandidující v Praze 6, strany jejichž odpovědi zde nejsou, nedodaly odpovědi v požadovaném termínu. Odpovědi jsou seřazeny abecedně podle názvu strany.

Téma č. 1: Rozvojová rekreační oblast kolem Libockého potoka a rybníka

ANO

Libocký rybník je důležitou místní rekreační oblastí, která by měla být obklopena zelení. Podporujeme zahrádkové osady na Praze 6. Chráníme plochy ZMK a biokoridory. Rádi bychom revitalizovali koryto potoku vedle rybníku, které je dnes v soukromém vlastnictví, a ve velmi špatném stavu.

KLID. TOP 09 a KDU-ČSL

Rekreační oblast by měla zůstat rekreační oblastí. Okolí Libockého rybníka by mělo zůstat zachované a přístupné veřejnosti. Osobně bych si v těchto místech uměl představit např. "lesní školku" nebo podobné zařízení. O ochranu musí Praha 6 usilovat ve spolupráci s magistrátem hlavního města, bez jeho součinnosti je radnice krátká.

KRÁSNÁ PRAHA 6

Zachovat množství zeleně s návazností na Libocký rybník. Zachovat označení jako veřejná zeleň, nebo alespoň jako veřejné prostranství s parkovou úpravou. Vrátit zpět zrušení hřiště, prostor doplnit o piknikové místo.

KSČM

Máme velký zájem na zachování zelených ploch a zahrádek okolo Libockého rybníka. Přilehlé zahrádky budeme bránit, tak jak to činíme jinde. Oblast kolem Libockého potoka a rybníka by měla sloužit k rekreaci a oddychu místních, ale i obyvatel ze širšího okolí. Cestu v břehové čáře rybníka je nutno chránit před vjížděním automobilů, měla by to být klidová zóna. Při řešení konkrétních situací v souvislosti se záměry okolní výstavby nebyl tento názor v potřebné míře respektován. Větší pozornost je potřeba věnovat zkvalitnění propojení na další území Prahy 6, pořádku a pravidelné údržbě.

Piráti

Zasadíme se o odstranění černých staveb v těchto místech, a to z pozice účastníků řízení, či dokonce poškozených (jistě víte, že zvolení zástupci, tj. Samospráva MČ nemá přímou rozhodovací pravomoc k odstranění černé stavby).Domníváme se, že okolí Libockého rybníka by bylo možné jednoduchým a nepříliš drahým postupem doplnit na malou rekreační oblast, tak aby se v letních měsících odlehčilo zejména Petynce. Koupání “nadivoko,” jak se nyní v létě v Libockém rybníce praktikuje, je sice romantické - ale pro rodiny s dětmi nebo seniory může být nepohodlné a někdy i nebezpečné. Rádi bychom proto do léta 2019 umístili v této lokalitě velmi jednoduché vybavení - letní šatnu a záchod, případně jednoduché herní prvky pro děti. Při vymýšlení co s touto oblastí, bychom se rádi obrátili na vás, místní spolky a občany - a ptali se vás na vaše představy a nápady. Bezpochyby máte o využití oblasti velmi konkrétní představy, kterým radnice pod naším vedením bude naslouchat.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Bezprostřední okolí rybníka se v posledních letech znatelně vylepšilo, ještě by mohl být mírně vylepšen komfort návštěvníků a koupačů někoilika lavičkami a toaletami. Chceme ale zachovat ráz "přírodního koupání" a nedopustit, aby se koupání v Libočáku stalo masovou záležitostí. U zahrádek v okolí nevidíme žádný důvod pro změnu stavu. Ten naopak vidíme u potoka, který si již dlouhá léta zasluhuje revitalizaci, navrácení do stavu co nejbližšího přírodnímu. Revitalizace potoka byla rozjednána a připravována už v 90. letech s využitím programu MŽP na revitalizace říčních systémů - bohužel se ji tehdy nepodařilo po změnách na radnici dotáhnout do konce. Protože ale je to stále moje oblíbené téma, dokážeme najít finance na Litovický potok z nových dotačních titulů Operačního programu Životní prostředí.

SPD

Zásadním úkolem a představou je zabránění jakékoli komerční či bytové výstavbě v bezprostředním okolí rybníka. Samozřejmostí musí být pravidelná péče a údržba této vodní plochy včetně jejího bezprostředního okolí (revitalizace a údržba zelených ploch). S ohledem na unikátní přírodní charakter této lokality je nezbytné, aby byl zachován (včetně biodiverzity flóry a fauny) charakter lokality, tzn. neměnit charakter území (lesní plocha, lesní porosty). A je třeba, aby byly odstraněny stavby v blízkosti rybníka, které byly kompetentními orgány označeny jako černé stavby. Lokalita má být zachována jako přírodní a rekreační zóna, s minimem dalších stavebních zásahů - i co se týče např. cest apod. Cestou k tomu je v prvé řadě informovanost a zapojení místních občanů a iniciativ do rozhodování o případných změnách v daném území, od územního řízení po místní ankety či referenda. Zástupci Liboce by měli být i členy příslušných komisí rady MČ Praha 6 příp. výborů Zastupitelstva MČ Praha 6.

Strana zelených

Strana zelených dlouhodobě usiluje o zachování a rozvoj zahrádkových osad na území Prahy 6. Nesouhlasíme s postupným zastavování zahrádek a zahrad domy. V případě okolí Libockého rybníka jsme se v minulosti angažovali proti budování příjezdové cesty po břehu rybníka i dalšího příjezdu lesem výše, kritizovali jsme rovněž stavební aktivity v holubářské kolonii a nesouhlasili se změnami územního plánu, které přisliboval starosta investorovi.

Rybník a okolí by měl být podle nás využíván jako dřívější rekreační oblast, tedy pozemky okolo potoka by měly být veřejně přístupné s hřišti, drobným občerstvením a toaletami. Okolo rybníka by měla být cesta pro pěší a maximálně cyklisty. Bylo by možné obnovit půjčovnu loděk na druhé straně.Zpět na seznam témat

Téma č. 2: Regulace výstavby a ochrana zeleně

ANO

Předimenzovaným stavbám se bráníme už dnes, protože vnímáme historickou zástavbu Liboce jako cennou. Kácení v Oboře Hvězda bereme jako zodpovědnou údržbu ze strany Lesů hlavního města a respektujeme je. Oznámení nám přijde vždy v předstihu. Z našich zkušeností odvádějí aktuálně Lesy hl. m. Prahy velmi zodpovědnou správu jim svěřených lesních ploch.

KLID. TOP 09 a KDU-ČSL

Oboru Hvězda se snažíme v rámci našich (Prahy 6) možností chránit, jak to jde. S kácením stromů, nejen letitých, nesouhlasíme, pokud nejsou napadeny škůdci nebo významně poškozeny. V tomto ohledu jsme si na správci obory, podniku Lesy hl. m. Prahy vymohli příslib, že každý zásah v oboře bude nejprve s naší radnicí konzultovat, a to se naštěstí děje. Urbanistickou hodnotu Liboce chránit chceme, ceníme si toho, že se i dodnes dochoval vesnický charakter zástavby ( a to nemyslím nijak pejorativně). Budeme navrhovat zvýšenou ochranu historických jader původních obcí, ze kterých Praha 6 vznikla, aby tento charakter zůstal zachován i do budoucna. S ochranou zeleně samozřejmě počítáme.

KRÁSNÁ PRAHA 6

Bohužel několik staveb z posledních let porušuje kompaktní ráz svojí nadměrnou hmotou a výškou. Proto nechceme dopustit další devalvaci architektonické a urbanistické hodnoty území, jeho vesnický ráz s neodolatelně krásnou přírodou jako je Divoká Šárka a Obora Hvězda. Ochrana této "malebnosti" znamená nedovolit výstavbu objektů, které by převyšovaly své okolí. Jako další problém pro kvalitu prostředí lokality vidíme pravidelné znečišťování ovzduší v lokalitě spalováním nekvalitních pevných paliv a pravděpodobně i odpadu v domácích topeništích.

Obora Hvězda nespadá do gesce městské části Praha 6, ale Magistrátu hl.m.Prahy. Zařazením je to les a proto zde musí probíhat i lesní hospodaření. Nicméně i to musí být citlivé a přiměřené.

KSČM

KSČM velmi vadí, že Liboc postupně ztrácí svůj původní charakter. Výstavbou viladomů, stavbami, které jsou objemově a výškově předimenzované, je nevhodným způsobem zasahováno do rázu historického jádra obce. Tomuto se zastupitelé KSČM snaží bránit, jak na úrovni MČ v komisi územního rozvoje, tak v ZHMP odmítáním navyšování koeficientů využití území. Zeleň v oboře i okolí chráníme, trváme dlouhodobě na nezastavitelnosti ploch nejen na jižní straně mezi ul. Moravanů a zdí obory Hvězda. Proti vůli KSČM, zastupitelstvem Prahy schválená celoměstsky významná změna územního plánu Z 2832/00 (změna závazné části územního plánu-přílohy č. 1 OOP č.6/2009) dle našeho názoru snižuje ochranu zeleně, umožňuje úředníkům navyšovat koeficient využití území a hrubou podlažní plochu. Na rozdíl od jiných míst, v historických jádrech obcí (tedy i v Liboci a Ruzyni) prolamuje dosud platnou metodiku pro stanovení výšky staveb a vytváří k posuzování nové, poněkud volnější parametry. Máme proto obavy, že pokud nebudeme důrazní, vzniknou nová vážná rizika a dojde k ohrožení zájmů veřejnosti.

Piráti

Ano, dokonce si dovedem představit, že by v Liboci vzniknul regulační plán, tak jako vzniká z iniciativy arch.Hodka v Šáreckém údolí.

Nesouhlasíme s bezdůvodným kácením stromů v oboře Hvězda, naopak se zde zasadíme o výsadbu tisíců stromů. Dokonce jsme k tomu zavedli hashtag #stromynejsoukandelabry, protože stromy pro nás mají hodnotu nad rámec dopravnětechnických prvků. Jedno z obecnějších opatření, kterým chceme prosadit lepší ochranu stromů a zeleně, je rozdělení agend životního prostředí a dopravy do samostatných radničních odborů, aby se zabránilo střetu zájmů při povolování kácení stromů.

Pokud se týká stromů v Oboře Hvězda, budeme se chovat konsekventně. Jako účastník správního řízení bude městská část pod naším vedením vydávat záporná stanoviska do řízení o povolení kácet stromy, která nebudou nutná vzhledem ke stavu stromu. Domníváme se, že hospodářská funkce lesa v oboře Hvězda musí být naprosto podřazena funkci rekreační a krajinotvorné.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

Charakter zástavby v Liboci nepochybně nepřeje žádné masivní a hlavně výškové výstavbě. Je ale potřeba mít na paměti, že toto není téma, o němž rozhoduje přímo radnice Prahy 6 - rozhodujícím dokumentem bude územní plán, který pořizuje Magistrát a schvaluje Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Budeme nicméně usilovat, aby Praha 6 při jednání o tomto dokumentu hájila zachování libockého charakteru. Obměna jakéhokoli porostu je časem nezbytná, ani stromy nežijí věčně. V každém konkrétním případě je nutno odborně posoudit, zda je vhodnější náhrada celého porostního celku naráz kompletním vykácením a novou výsadbou (má smysl v případech, kdy je žádoucí zachovat stejnověký charakter porostu, např. u některých alejí), nebo zda je lépe postupná náhrada a zachování, případně dosažení věkové různorodosti.

SPD

Jednoznačně ano, v oblasti výstavby a urbanismu resp. územního plánování,zcela jasně preferujeme tzv. stop stav na Praze 6 - a to ve dvojím smyslu: jednak do té doby, než bude systémově vyřešeno přetížení individuální dopravou, tzn. nezbytná dostavba okruhů, velkokapacitní parkoviště na okraji města, prodloužení kolejové dopravy na Letiště atd. (viz. podrobněji níže) - a úplný stop stav na další výstavbu v lokalitách, které mají historicky venkovský, památkový či rekreační charakter, což Liboc splňuje. Toto musí být zachováno - včetně zásady neměnnosti charakteru pozemků - tzn. nepřevádět stávající plochy městské zeleně na stavební pozemky v první řadě. Což je záležitost vznikajícího Metropolitního plánu, ale především permanentní občanské a politické kontroly nad rozhodovacími orgány - včetně zapojení místních občanů. Klíčová zde je i další zásada, ke které se hlásíme, tj. nadále neprodávat obecní nemovitý majetek. Souhlasíte s kácením letitých stromů v Oboře Hvězda? V masivní podobě prakticky bez vědomí MČ Praha 6, jak to proběhlo nedávno, nikoli. Pouze v nezbytných odůvodněných případech, na kterých panuje širší odborná shoda (u invazivních dřevin).

Strana zelených

Dlouhodobě se věnujeme stavebním záměrům v oblasti Liboce a u několika z nich se podařilo ve spolupráci s místními dosáhnout jejich úpravy do takové podoby, že jsou pro okolí přínosem. Ovšem aktivity stavebníků směřují nadále k budování nadměrných staveb v často bizarních kontrastech s okolím a stavební úřad Prahy 6 je k nim bohužel značně vstřícný. Volby by proto mohly napomoci k řádnému výkonu státní správy na odboru výstavby a posuzování projektů v kontextu okolí.

Ohledně kácení v oboře mají odpovědnost Lesy města Prahy. Dosáhlo se toho, že tato kácení budou předem hlášena Praze 6. Měla by být dále vydána publikace o zeleni oboře Hvězda a správné péči o ni, která může sloužit v plánování a realizaci péče o lesy v oboře.

Ohledně ZMK a biokoridorů jsme za působení v radě zorganizovali rozsáhlé místní šetření, ale administrativní limitace znemožňovaly větší aktivitu státní správy.Zpět na seznam témat

Téma č. 3: Doprava

ANO

Budeme podporovat dostavby hlavních komunikačních systémů, především Pražského a Městského okruhu, Buštěhradské dráhy, ale Obchvatu Vítězného náměstí, či Břevnovské radiály. To vše by ve výsledku mělo přinést zklidnění ve starých čtvrtích, které dnes slouží jako přivaděče, či zkratky. Dále budeme zavádět bezpečnostní a restriktivní opatření v nebezpečných nebo nadměrně používaných místech.

Jako nejlepší variantu spojení na letiště VH vnímáme železnici, která jediná řeší také větší problém dojíždějících z Kladna. Nejedná se o rychlodráhu, ale standardní příměstskou železnici s návrhovou rychlostí 80 až 120 km/h. Za Prahu 6 jsme ale také požádali o zachování koridoru metra na letiště v územní rezervě. Prodloužení metra z Motola by mělo výhodu v napojení Dědiny a Dlouhé Míle.

KLID. TOP 09 a KDU-ČSL

Doprava je bolavá pata Prahy 6 obecně. My podporujeme spojení na letiště vlakem, pro to jsme udělali i několik důležitých kroků. Přiměli jsme ministerstvo dopravy, aby stavbu nové trati rozdělilo do dvou etap s tím, že jako první se začne stavět od Veleslavína směrem do Kladna s odbočkou na letiště. Ve druhé etapě se pak má postavit podzemní trať z Veleslavína do Dejvic. Automobilovou dopravu bude třeba řešit komplexně i ve vztahu k širšímu okolí Liboce, která už dnes trpí. Jako jedno z dílčích řešení se nabízí kruhový objezd na křižovatce Libocké, Ruzyňské a Litovické. V tomto ohledu je ale třeba přistoupit i k regulaci výstavby ve skladových areálech v Ruzyni, aby automobilová doprava z tohoto prostoru odjížděla maximálně opačným směrem, než právě do Liboce. Jsme toho názoru, že hodně pomohou záchytná parkoviště, která přimějou přespolní ponechat auta na okraji města a nezajíždět do něj. I proto jsme přinutili magistrát, aby konečně začal vykupovat pozemky na Dlouhé míli určené právě ke stavbě kapacitního záchytného parkoviště.

KRÁSNÁ PRAHA 6

V ulici Sestupná a Pelikánova se dopravní situace zhoršila jejich masivním využíváním jako spojky z Petřin do Ruzyně místo ulice Libocké. Automobilový provoz v této nepřehledné a rezidenční části značně zvyšuje ohrožení chodců a znemožňuje bezpečný přístup k Libockému rybníku. Dopravní zatížení ulice Libocké je dlouhodobě enormní, rozděluje libocké historické jádro u kostela a je bariérou pro vstup do Obory Hvězda. Důležité zamezit objíždění přetížených hlavních tahů, které negativní vliv dopravy zanášejí dovnitř obytných zón. Omezení rychlosti na 20km/hod a umístění příčných prahů by prospělo zejména ulici Sestupná. Myslíme si, že do budoucna by měly být kombinovány oba způsoby dopravy pro napojení letiště VH, železnice i metro. Jde jen o to, v jakém pořadí. Určitě železnici, která by pokračovala na Kladno, v rámci území Prahy 6 pod zemí.

KSČM

Libocká ulice se bohužel stala tranzitní komunikací. Jediné východisko je v koncepční a urychlené výstavbě alternativ tomuto dopravnímu propojení, především ve výstavbě silničního okruhu kolem Prahy, mostu přes Vltavu na severním okraji města, parkovišti P+R s navazující kolejovou dopravou, jakož i vnitřního městského okruhu s radiálami. To vytvoří prostor pro přenesení dopravy do jiného prostoru, významnou měrou sníží nežádoucí zatížení obyvatel Prahy 6. V současné chvíli lze ve spolupráci s odborníky zvažovat možnou regulaci Libocké ulice cestou dopravních opatření, ale vzhledem omezenému příčnému severojižnímu propojení Prahy 6, příliš prostoru neexistuje. Jakékoli investiční záměry musí být s použitím stavebně technických znalostí a možností 21. století naplánovány a realizovány tak, aby přinesly zlepšení životních podmínek a v žádném případě nedocházelo ke zhoršování životního prostředí. KSČM je pro modernizaci železniční tratě s trasováním pod masivem Střešovic tunelem. Praha 6 musí výstavby mimo jiné využít k rozšíření podzemního a nadzemního propojení mezi oblastmi na jihu a severu tratě.

Piráti

Rádi bychom na více místech městské části pořídili dopravní studie, které by navrhovaly dopravní opatření, jež by zamezila rozlévání tranzitní dopravy mimo páteřní komunikace. Domníváme se, že to je problém velmi odborný, na jiných místech v MČ (například na rozhraní Starých Dejvic a Vokovic) se o vyřešení stejného problému pokouší radnice již roky a bez úspěchu.

Budeme prosazovat ražený tunel pro rychlodráhu v úseku Dejvice - Veleslavín, považujeme to za rozumný kompromis času, ceny a vlivu na životní prostředí. Pro oblast Liboce se s podzemním vedením rychlodráhy příliš nepočítá, nemyslíme si, že by to v navržené trase bylo přínosem, ale jsme připraveni o tom diskutovat - pokud místní iniciativy předloží opravdu pádné argumenty.

Sdružení občanů za odstranění pomníku maršála Koněva

U tématu dopravy je na místě také upozornit, že ve většině případů je rozhodování v působnosti Magistrátu, vliv Prahy 6 se může projevit přesvědčováním a argumentací, nikoli přímým rozhodováním. Liboc je na svém severním okraji lemována Evropskou třídou, která při výstavbě ještě jako Leninova byla nesmyslně dimenzována na prakticky dálniční parametry, i když bylo jasné, že bude procházet hustou zástavbou. Řidičům se nelze divit, že se pak chovají jako na dálnici, což je zcela nežádoucí. "Dálniční" charakter Evropské se už do značné míry podařilo omezit v Dejvicích a Veleslavíně, ve Vokovicích a Liboci je nutno ještě pokročit v přizpůsobení ulice městskému charakteru (zúžení pruhů, zařazení jednopruhových úseků apod.), aby řidič byli přirozeně motivováni jezdit jako ve městě.

Těžko odbouratelným problémem Liboce je využívání Libocké, Ruzyňské a částečně Vlastiny jako spojovacích komunikací na výpadovky nebo do jihozápadní části Prahy. Nepovažujeme za šťastné rozvíjet plány na výstavbu nové spojovací komunikace z Veleslavína na Petřiny, protože by negativně zasáhla do cenných zelených částí města. V zásadě považujeme za správné omezit co nejvíc možnost využívání Sestupné jako náhrady za Libockou, byť to znamená, že se Libocké neuleví. Na některých místech by bylo vhodné omezit rychlost instalací polotuhých retardérů (které pro auta s nižší rychlostí se úplně rozplácnou, takže nezpůsobí žádné drncání, naopak při vyšší rychlosti zůstanou tuhými a jedoucí auto nepříjemně nadskočí). I tady je ale na místě velká uvážlivost, protože nevhodná instalace reatrdérů může sice snížit rychlost, ale za cenu podřazování, vyšší hlučnosti a vyšších emisí. I u tohoto tématu budeme aplikovat princip zmíněný v úvodu - rozhodování "sub specie aeternitatis" - pod zorným úhlem věčnosti, s ohledem na dlouhodobou správnost, nikoli s ohledem na krátkodobý zisk hlasů ve volbách.

U spojení na letiště VH považujeme za zásadní chybu, že prodloužení metra A nebylo dotaženo na letiště, ale bylo odkloněno do Motola. I když se tím podstatně zvýšil komfort bydlení na Petřinách. Rozhodnutí, zda z Motola pokračovat metrem na letiště, nebo zda konečně vystavět 25 let diskutované drážní spojení, případně oboje, by mělo vycházet z odborných dopravních studií. Pokud se bude i nadále rozvíjet příprava drážní linky, budeme usilovat, aby byla vedena v zářezu, který bude podle hlukové studie v příslušných úsecích zastropován. V každém pádě budeme usilovat, aby dráha byla dovedena až na Kladno, což by mohlo významně omezit automobilovou dopravu Kladeňáků do Prahy, což ve valné většině znamená na Prahu 6.

SPD

Obecně v Praze 6 (ale i v celé Praze), preferujeme co nejrychlejší řešení nadměrného přetížení komunikací individuální dopravou - se všemi negativními důsledky na životy občanů a životní prostředí. Proto budeme podporovat všechny efektivní kroky k tomu, aby byly dokončeny zásadní infrastrukturní stavby: vnější silniční okruh a vnitřní městský okruh (se systémem zahloubených radiál-v Praze 6 konkrétně tzv. Břevnovská radiála). Dalšími opatřeními jsou urychlená výstavba záchytných velkokapacitních parkovišť na okraji Prahy (v naší lokalitě Dlouhá míle a Suchdol-Výhledy -na plánované konečné zastávce tramvaje), prodloužení metra na Letiště Ruzyně, odbočka tzv. buštěhradské železniční dráhy na toto letiště - a opatření typu výsadby pásů stromů na okrajích hlavních komunikací, budování tzv. světelných závor - a např. i zákaz vjezdu kamionové dopravy a omezení rychlosti v rezidenčních lokalitách (což může v mnoha případech rozhodnout městská část). Jaké dopravní spojení na letiště VH budete prosazovat? (rychlodráha vs. metro, nadzemní vs. podzemní vedení, v kterých úsecích?)

Vzhledem k plánovanému masivnímu rozšíření kapacit Letiště Ruzyně (do r. 2030 plánováno zdvojnásobení počtu cestujících) podporujeme vybudování jak nadzemního, tak i podzemního spojení. Co se týče nadzemního spojení, preferujeme tu variantu tzv. buštěhradské dráhy, kdy bude zcela zahlouben úsek z Dejvic po Nádraží Veleslavín (se zeleným pásem a cyklostezkou na povrchu tohoto zahloubení). Ideálním podzemním spojením, prodloužením metra A, by dle našeho názoru byla odbočka ze stanice Petřiny na Letiště Praha. Pokud nezíská tato varianta většinovou podporu, nechť je tato trasa prodloužena z konečné stanice,tzn. Nemocnice Motol.

Strana zelených

Praha 6 potřebuje kapacitní záchytná parkoviště na svém okraji. Pro zklidnění dopravy je nejlepší, když osobní auta do Prahy vůbec nevjedou. Budeme proto podporovat vznik kapacitních parkovišť při stanicích kladenské a kralupské železnice. Prosazujeme proto okamžité zřízení velkokapacitního parkoviště P+R v lokalitě Dlouhá Míle, které bude obsluhováno provizorně autobusy do té doby, než dojde k výstavbě železnice. Podporujeme rovněž rozšíření parkovacích zón tam, kde je to potřebné – mimo jiné v lokalitách Liboce a Ruzyně. Rovněž podporujeme zavádění zón 30, k němuž zpravidla dochází v souvislosti se vznikem parkovacích zón.

Jsme přesvědčeni, že dopravním problémům Prahy 6 výrazně napomůže modernizovaná železnice na Kladno s odbočkou na letiště. Jedině ta vyřeší problém s občany dojíždějícími za prací ze SZ směru a dokáže rovněž nabídnout tisíce parkovacích míst při jednotlivých stanicích. Podporujeme stavbu raženého tunelu mezi Veleslavínem a Hradčanskou. Vzhledem k přísným hlukovým limitům jsme přesvědčeni, že modernizace železnice bude přínosem i pro obyvatele Liboce a Ruzyně v blízkosti povrchové části dráhy.Zpět na seznam témat