Ovlivněte podobu
metropolitního plánu

Nový metropolitní plán je nejdůležitějším zákonem hl. m. Prahy a ovlivní podobu Prahy na příští desetiletí. Jako každá radikální změna s sebou nese velké možnosti, ale také rizika. Týká se každého z nás. Není náhodou park přes ulici určen k budoucí zástavbě? Jaká pravidla jsou navržena pro váš dům, zahradu a co platí pro vaše sousedy? Kolikapatrové domy jsou plánovány v místě, kde žijete?

Zapojte se! Jako denní uživatelé veřejného prostoru a majitelé nemovitostí disponujete cennou kompetencí – lokální znalostí problémů. Věnujte nyní čas studiu návrhu a konstruktivním připomínkám metropolitního plánu, než později roky úsilí o změnu zákona. Podělte se o své postřehy!

Využijte možnosti této aplikace se s novým plánem seznámit a ke svému okolí formulovat připomínky do 30.3.2018. Ty budou k tomuto datu garanty shrnuty k vypořádání k MČ Praha 6. Ta se zavázala je vyhodnotit a následně uplatnit ve svém stanovisku, které zpracuje MČ Praha6 v rámci "společného jednání". Toto je zahájeno dnem doručení veřejnou vyhláškou. Termín je zatím stanoven na 1.5.2018. Jde o zákonem předepsaný postup schvalování. Ve "společném jednání" dávají MČ a orgány státní správy stanoviska, které musí pořizovatel vypořádat. Jak naše radnice sebrané připomínky zapracuje do svého stanoviska, bude vidět na listu výstupy.
Kromě toho i každý občan může u pořizovatele (MHMP) uplatnit svoji připomínku ve lhůtě do 30 ti dnů od doručení návrhu veřejnou vyhláškou. Každý může postupovat individuálně, nebo si s garanty lokality dohodnout, že později napsané připomínky do aplikace včetně případně těch, které nebudou uplatněny ve stanovisku MČ, mohu být shrnuty rovnou pro pořizovatele.

Dále bude následovat "veřejné projednání", jehož zahájení bude vyhlášeno teprve po tom co bude návrh doplněn a upraven dle dodaných stanovisek, bude rozhodnuto o připomínkách a bude potrzeno, že nedostatky územního plánu byly odstraněny. V této fázi pak může podat "připomínku" každý občan - tyto však pořizovatel pouze celkově vyhodnotí s ohledem na veřený zájem je "zohlední". Proti tomu dotčení vlastníci pozemků či tzv. zmocnění zástupci veřejnosti (200 podpisů), mohou podat "námitku" . O každé námitce se musí individuálně s ohledem na veřejný zájem "rozhodnout". Všem, kteří jsou v naší aplikaci registrováni, budeme informace o průběhu projednávání a schvalování zasílat a budeme se snažit, aby i nadále byla tato aplikace pro vás užitečná.

Abyste mohli podávat připomínky, prosíme zaregistrujte se.

Zapojte se do připomínkování, pomozte zapojit i vaše sousedy.

V případě dotazů kontaktujte koordinátora :
Martina Hůlová tel: 776 011 461
e-mail: metroplan@praha6.org