Pomozte Praze k Metropolitnímu plánu pro 21. století tady a teď (do 30. 6. 2022)

Metropolitní plán, nejdůležitější zákon města, je v konečné fázi přípravy. Byl nyní vydán k veřejnému projednání v rámci kterého je možné podat připomínky a námitky.

Vaše zapojení mělo v roce 2018 smysl a má smysl i nyní.

(Podejte vaši připomínku přes aplikaci IPR. Stáhněte si ji. Pokud je vaše připomínka v souladu s Šesti body pro Šestku, nahrajte ji do předaných shodných připomínek, nebo zašlete e-mailem. SP6 ji zpracuje jako shodnou námitku zástupcem veřejnosti. Odůvodněte připomínku dle vzorových odůvodnění veřejným zájmem)

O každé námitce se bude veřejně rozhodovat. Má výrazně větší váhu než připomínka. Pomozte se sběrem fyzických podpisů (formulář zde). Archy předejte zástupcům SP6 kontaktní osoba Jarka Koňaříková, tel: 724 728 312, do 25. 6. 2022.

Stáhnout Formulář pro zmocenění zástupce občanů
O co jde

Návrh metropolitního plánu i díky vašemu zapojení přináší pozitivní změny, ale k odstranění systémových nedostatků nedošlo.

Ze způsobu vypořádání zásadních připomínek vyplývá, že zpracovatel není ochoten s našimi volenými zástupci jednat o podobě plánu. Většina zásadních připomínek nebyla ani zapracována ani řádně odůvodněna proč k vypořádání nedošlo.

Plán neměl být vydán do společného řízení, ale znovu projednán ve společném řízení, zkontrolován a dopracován.

V čem je zásadní problém

Metropolitní plán, je zcela záměrně koncipován jako neoliberální dokument, který odemyká město pro výstavbu bez odpovídajících nástrojů na vyvážení jejího vlivu na území.

(Popisuje strukturu města a v hrubém měřítku 1:10 000 kontroluje rozsah zástavby. Vystavěné území je popsané jen obecně a lze jej transformovat. Pro menší rozvojové a transformační plochy stanovuje poměry funkcí a ploch bez garance jejich reálného naplnění dle potřeb města. )

Jaké to má důsledky - kam směřuje

 • Nezajímá se o život občanů ani o smysluplnou a úspornou organizaci provozu města.
 • Chce jen v hrubých rysech vymezit funkční rámce a vše další nechat na svobodném trhu.
 • Je to záměr, kterým se město chystá odevzdat rozvoj města soukromému sektoru (developerům) bez toho aby si zajistilo funkční nástroje k jeho správě a organizaci. Takto pojatý plán není schopen naplňovat potřeby veřejného zájmu.
 • Je záměrně neurčitý otevřený. Stabilizované plochy jsou transformovatelné, aby byla garantována jeho plná flexibilita území a stabilita plánu.
 • Plán je nepředvídatelný. Pravomoc o tom co lze a nelze v území realizovat je v rukou jednoho odboru magistrátu bez možnosti řádné kontroly.

Jak můžete účinně pomoci

Sbírejte podpisy pro zmocnění SP6 jako zástupce veřejnosti k podání shodných připomínek jak námitek

MČ Praha 6 projednala na základě oslovení 13 shodných připomínek Společně pro Šestku a podá je také jako své zásadní připomínky. Zároveň doporučuje, aby je SP6 podalo jako námitky zástupce veřejnosti.

 1. Prezentace shodných připomínek
  Formulář pro zmocenění zástupce občanů

 2. Zapojte se znovu i vy. Konkrétními připomínkami upozorněte na to co chcete aby nám občanům plán garantoval!

  Pro rychlé podání shodné připomínky využijte postup Jak na to 2022.
  Všechny připomínky je třeba odůvodnit ve vztahu k veřejnému zájmu.
  Pro větší podrobnost čtení a metody plánu je popsána v části Metropolitní plán 2018.

Přehledné informace k možnostem připomínkování na webu Arniky, články, aktuality.

Proč a na co se společně zaměřit

 1. Proč má smysl dávat námitky
  • Zpracovatel je povinen každou námitku zvlášť vypořádat a předložit ji zastupitelstvu hl.m. Prahy k hlasování. O oprávněnosti námitky tak nerozhodují zaměstnanci IPR, ale námi volení politici.
  • Příprava a zpracování plánu je proces. Je třeba ukázat, že plán není připraven ke schválení, ale i ocenit, pokrok a nasměrovat jej k řádnému dokončení.
 2. Na co se zaměřit
  1. Vize udržitelného rozvoje
  2. Zdravé životní prostředí
  3. Funkční městský prostor
  4. Předvídatelný plán, aktivní městský management

Jak plán dopracovat

 1. Požadujeme standardizaci metropolitního plánu do přehledné a čitelné podoby.
  • Plán znemožňuje vyrovnávat zhoršení dostupnosti vybavenosti a služeb i obslužnosti území v důsledku plánování města. (Nemožnost čerpat odpovídající kontribuce)
  • Plán je nejednoznačný a pro občany nesrozumitelný. Není tedy funkčním vodítkem pro rozhodování občanů, naplňuje svůj smysl a účel, dle zákona, zato dává velký prostor několika úředníkům hl.m. Prahy k účelovému výkladu plánu).
  • Plánu zcela chybí strukturální návaznosti na plány okolních měst a obcí. (Vytváří ekonomicky drahé město, neřeší pražany, kteří žijí v sídlištní kaši za Prahou bez odpovídajících vazeb, vybavenosti a služeb).
  • Destabilizuje stabilizované plochy, vytváří nepředvídatelné prostředí, neřeší lokální centra, nerozvíjí vybavenost. (Nevytváří udržitelná spádová území kolem místních center, která by byla schopna místně naplňovat většinu životních potřeb občanů).
  • Hl. m. Praha pod vlivem zájmových lobby ohýbá právní prostředí na úkor řádného fungování celé ČR jen aby legalizovala neurčitý strukturální metropolitní plán. (Vliv na nový stavební zákon, ZUR se přizpůsobují metropolitnímu plánu na úkor úkolů z PUR, ignoruje strategické dokumenty, které vyžadují, aby plán začlenil do priorit řešení klimatické krize a vytvářel předpoklady k dosažení uhlíkové neutrality.)
 2. Požadujeme uvést plán do souladu se strategickými dokumenty

  Principy strategických dokumentů hl.m. Prahy a ČR, které mají být plánem zobrazeny.

  Prosperující soudržná společnost, která do roku 2050 je schopna dosáhnout uhlíkové neutrality.

  Klimatická změna, Veřejná vybavenost
 3. Rozvíjet nástroje plánu umožňující subsidiární přístup a aktivní management města
  Prostředí, Bydlení, Veřejný prostor