Zpět na
lokality

Nová Šárka

Garant: Jana Frková
(frkova@post.cz)
List lokality
 
Shrnutí
1a. Jak vnímáte prostor vaší lokality? Co je pro celou lokalitu nebo její část zásadní - co ji charakterizuje?

Nová Šárka

Klidná lokalita s nízkou zástavbou převážně rodinných domů bez výškových budov

Jana Frková:

Klidná lokalita s nízkou zástavbou převážně rodinných domů bez výškových budov. Tyto proporce respektují i malé developerské projekty, které v oblasti v posledních letech vznikly. Lokalita je velmi zelená díky jedinečné poloze mezi Divokou Šárkou a Oborou hvězda a množstvím zahrad. Občanská vybavenost je velmi dobrá a velmi dobré je i spojení s centrem města. Velice příjemná je absence velkých nákupních středisek, která jsou ale dobře dostupná v okolí. Celkově je lokalita velmi příjemná pro život, ale obáváme se necitlivých zásahů, které by ráz lokality mohl zásadně změnit. Obavy prohlubuje zejména nekoncepčnost v poslední době prezentovaných zásadních projektů a přehlížení připomínek místních obyvatel. Za příklad může sloužit prodloužení tramvajová trati do polí za sídliště Dědina, uvažovaná výstavba zbytečného hobby marketu, neřešení parkovacích problémů v lokalitě, které vede k ucpaným ulicím.
V metropolitním plánu uvažovaná výstavba domů podél Evropské od Mc. Donald odbočku z Evropské směr Chomutov by úplně zničila jedinečný výhled do Šárky. Urbanisté zasahují do zeleně na hranici přírodní rezervace Divoká Šárka a chtějí podél Evropské blok výškových staveb.

16. 5. 2018, 10:06
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1a-SUM-0

1b. Co ve vaší lokalitě považujete za kvalitní (hodnotné, hezké, líbí se) – ​máte k tomu vztah?

Nová Šárka

Nízká a ne příliš hustá zástavba, množství zeleně

Jana Frková:

Nízká a ne příliš hustá zástavba, množství zeleně (vč. zahrad, vnitrobloků), klid a dosud relativně malý dopravní ruch uvnitř lokality. Rychlá dostupnost přírody za hranicí lokality – Divoká Šárka a dál – a zároveň rychlá dostupnost centra Prahy.

16. 5. 2018, 10:09
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1b-SUM-0

1c. Co je ve vaší lokalitě podle vás problémové – nevzhledné nebo ​způsobuje problémy (doprava, zápach, bariéra v území atd.)?

Nová Šárka

Nejproblematičtější je dopravní situace

Jana Frková:

Nejproblematičtější je dopravní situace. Poničené vedlejší komunikace, často ucpané parkujícími auty nerezidentů a hlučná Evropská. Problematické jsou také železniční přejezdy v ulicích Litovická a U stanice. Po spuštění signalizace trvá často dlouhé minuty, než přijede vlak, což vede k dlouhým kolonám v případě ulice Litovická a těžkým nehodám netrpělivých řidičů v případě ulice U silnice, kde nejsou závory.
Chybí více oficiálních vstupů do Divoké Šárky – vzdálenost mezi vstupy u konečné tramvaje Divoká Šárka a na křižovatce Pražského okruhu s Evropskou je cca 2 km.
Rostoucí nedostatek parkovacích míst, který se zhorší zrušením parkování kvůli připravované tramvajové trati na Dědinu.
Evropská ulice - po vytvoření pruhů pro autobusy je Evropská nejen ve špičkách ucpaná od křižovatky s okruhem až po Veleslavín. Provoz na Evropské zásadně roste.

16. 5. 2018, 10:13
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 124-1c-SUM-0

1d. Jsou ve vaší lokalitě nějaké důležité charakteristické prvky, průhledy, dominanty, přírodní, stavební památky atd., které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost?

Nová Šárka

Podzemní objekt podél Evropské

Jana Frková:

Podél Evropské je nádherný průhled do oblasti Divoké Šárky. Navrhovaná zástavba v MP podél Evropské vytvoří nepropustnou hradbu a místo do přírody, budeme mít betonovou bariéru.
Podzemní objekt podél Evropské: V době 2.sv.války zde vznikají podzemní prostory polního letiště, nalézají se v horní partii Šáreckého údolí, asi 1 km západně od konečné smyčky tramvají v Liboci, v pískovcovém svahu na úrovni žlutě značené turistické cesty v lesoparku. Tato cesta je souběžná se státní silnicí na Slaný a Chomutov. Kvůli výjimečné zachovalosti a přístupnosti by bylo vhodné chránit jako vojenskou a technickou památku, i jako geologický profil.
Tyto chodby byly v 60.létech zaváženy chemickým odpadem, který by neměl být dle sond nebezpečný, nicméně nikdo přesně neví, co tam je. Bylo by možné využít rozsáhlých podzemních prostor jako sklepy, depozitáře, lapidária. Podobné využití je známo ze zahraničí. Tyto chodby se zřejmě kryjí s možnou výstavbou budov podél Evropské, avšak neměly by být kvůli nové výstavbě zničeny. Zároveň by se připadný investor musel vypořádat s chemickým, odpadem, což by muselo být jasně předem definováno.
http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp12/sarka.htm
Charakteristická, i když méně známá, je vazba lokality na protinacistický a protikomunistický odboj. V domě v Litovické ulici žil generál Josef Mašín, popravený člen zpravodajské skupiny Tří králů. Jeho synové Ctirad a Josef jsou jedni z nejznámějších protikomunistických odbojářů. Specifickou ochranu a pietu by si zasloužila bývalá jízdárna ruzyňských kasáren, kde bylo popraveno mnoho členů protinacistického odboje.

16. 5. 2018, 10:32
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1d-SUM-0

1e. Odpovídá podle vás vymezení lokality popsaným společným vlastnostem?  Co byste svými slovy doplnili, upravili korigovali?

Nová Šárka

Zásadní špatné vymezení lokality - Expanze plánované vysokopodlažní zástavby do přírodní rezervace

Jana Frková:

Vymezení lokality Nová Šárka neodpovídá na severní straně lokality, kde pruhem zasahuje do přírodní rezervace Divoká Šárka na severní straně Evropské ulice. Tento pás nemá žádné společné vlastnosti s lokalitou a měl by být (zůstat) součástí přírodní rezervace Divoká Šárka. Takto je pás do lokality „násilně“ vtlačen na úkor přírodní rezervace, což jde zcela proti jeho současnému charakteru přírodní rezervace.
Vymezení neodpovídá - 411/124/2281 (pás na severní straně Evropské) nemá žádné společné vlastnosti s lokalitou a patří do přírodní rezervace Šárka. Jeho zastavění by mělo negativní vliv na dopravu (zpomalení dopravy na páteřní komunikaci pro osobní/veřejnou městskou i příměstskou dopravu), na přírodu, rekreující se návštěvníky (bezprostředně navazuje na přírodní rezervaci) i stávající obyvatele lokality.

16. 5. 2018, 10:40
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1e-SUM-0

1f. Navrhli byste v závislosti na popsaných společných vlastnostech lokality jakoukoliv úpravu hranice lokality?

Nová Šárka

Nepřipustit, aby hranice lokality Nová Šárka na severní straně Evropské zasahovala do území Šárky

Jana Frková:

Do lokality nepatří část na severní straně od Evropské. Lokalita 124 by měla být ohraničena jižní stranou Evropské ulice a severní část od Evropské ulice logicky patří pod lokalitu 965 Šárka a měli by pro ni platit i stejné regulativy včetně nezastavitelnosti.
Hranice lokality Nová Šárka je vymezena v návrhu Metropolitního plánu tak, že zásadním způsobem otevírá prostor pro změnu rázu lokality. Vizuální i faktické propojení stávající obytné zóny s přírodou bude narušeno. Plánovaný prostor k výstavbě na severní straně Evropské není dostatečný pro zástavbu včetně patřičné doprovodné a obslužné infrastruktury, parkoviště, komunikace, chodníky.
Jedinečný reprezentativní vjezd do metropole se změní. Lokalita kde je dominantní “volný prostor” bude obyčejnou ulici se zástavbou po obou stranách, exkluzivita výhledu na Šárku se získá pouze pro výškovou zástavbou.
Vymezení lokality č. 124 i na „druhou“ stranu Evropské ulice do bezprostřední blízkosti Šárky chybí opodstatnění. Napojení na obytnou zónu není intuitivní, ale je rozděleno komunikací se silnou dopravou

16. 5. 2018, 10:51
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-1f-SUM-0

2a. Máte připomínky k vymezení stability ploch? Souhlasíte s vymezeným rozsahem?  Máte nějaký návrh k úpravě?

Nová Šárka

Zásadní nesouhlas s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační.

Jana Frková:

Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří, případně změněna na nezastavitelnou plochu.

16. 5. 2018, 10:56
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-2a-SUM-0

2b. Máte připomínky k vymezení ploch struktur ? Souhlasíte s vymezením stavebních a nestavebních bloků a struktur krajiny ? Máte nějaký návrh k úpravě?

Nová Šárka

Nestavět v Šárce!

Jana Frková:

ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 na Severní straně Evropské jako transformační. Návrh výškových obytných domů jak uvádí MP je nepřijatelný. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka - přírodní rezervace - kam logicky patří, případně změněna na nezastavitelnou plochu

16. 5. 2018, 11:03
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-2b-SUM-0

2c. Máte připomínky k navržené výškové regulaci? Upozorněte na místa předělů a nejasnosti ve čtení výšek vzhledem k použitému rastru 100x100m?

Nová Šárka

Chybně nastavený stávající stav výškové regulace

Jana Frková:

ZÁSADNÍ NESOUHLAS s regulací 8NP na ploše 411/124/2281. Tato plocha by měla zůstat nezastavitelná jako součást rezervace Divoká Šárka. Navíc výšková regulace 8NP je silně naddimenzovaná vůči výškovým proporcím v lokalitě.
ZÁSADNÍ NESOUHLAS s chybně stanovenou výškou 6NP ve čtverci rastru okolo ulice Ke Džbánu. V současnosti tam není více než 4NP a tak by to mělo i zůstat. Jedinou výjimkou je budova na začátku ulice Vlastina s 5 nadzemními podlažími, ta ale spadá do § 27 PSP bod b) kde může mít na ose náměstí až o 2 patra více.
ZÁSADNÍ NESOUHLAS se stanovenou výškou 6NP na severní straně ulice Vlastina. Pro solitérní vyšší budovy, které tam již jsou, se může použít § 27 PSP bod b). Nová výstavba či rekonstrukce by měla respektovat výšku okolních budov. V lokalitě by se měla nastavit výšková regulace do max. 4NP stejně jako v přilehlých oblastech a dále se posuzovat dle § 27 PSP v konkrétních případech.

16. 5. 2018, 11:07
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-2c-SUM-0

3a. Máte připomínky k popisu cílového charakteru lokality? Je v obecném popisu něco, s čím nesouhlasíte nebo vám v něm něco důležitého schází? Je srozumitelný?

Nová Šárka

MP nerespektuje ráz nízké a ne příliš husté zástavby

Jana Frková:

MP nerespektuje ráz nízké a ne příliš husté zástavby a navržená výšková regulace 6 až 8 NP nezohledňuje místní nízkou zástavbu v lokalitě a naruší její charakter. V MP se jeví jako priorita vyjít vstříc developerům a zastavět území výškovou obytnou zástavbou bez ohledu na ráz lokality a navíc v místech, které by se měly stát součástí lokality Šárka – viz severní strana Evropské

16. 5. 2018, 11:30
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-3a-SUM-0

3b. Máte připomínky k popsanému potenciálu území? K obecným i individuálním regulativům? Máte připomínky ke stanovení indexu využití lokality? Tedy zejména k míře, o kterou se může v místě zvyšovat plocha zástavby?

Nová Šárka

ZÁSADNÍ NESOUHLAS S TRANSFORMAČNÍ PLOCHOU 411/124/2281

Jana Frková:

Index využití In navržený na 0,58 znamená neodůvodněné 40% zvýšení hrubých podlažních ploch v celkově stabilizované lokalitě. Nárůst indexu je pravděpodobně zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/124/2281 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v některých rastrech (správně by max. výšky měli být max. 4NP místo 6NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,42.
Transformační plocha 411/124/2281 přiléhající ze severu k ulici Evropská je v metropolitním plánu určená k zástavbě obytnou zástavbou. Tato zástavba postrádá smysl. Evropská ulice je zatížena hustou dopravou generující spoustu hluku a emisí, kterými bude potenciálně zatížena plánovaná bytová zástavba. Tím, že je ulice situována jižně od plánované zástavby, bude tento problém umocněn nutností orientace oken na jižní stranu do silnice kvůli proslunění. Alternativně to povede k nutnosti stavby protihlukových stěn, které budou ještě více degradovat stávající uliční prostor a sníží prostupnost území. Jako poslední důvod proti této zástavbě hovoří skutečnost, že v místě plánované zástavby je nyní zeleň (vzrostlé stromy a keře) a zemědělská půda. Z výše uvedených důvodů žádáme o vyjmutí transformační plochy 411/124/2281 ze zastavitelného území a ponechání jí bez zástavby se stávajícím využitím.

16. 5. 2018, 11:38
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-3b-SUM-0

4a. Máte jakékoliv připomínky ke krajinné infrastruktuře? K vymezení prostorů, ochranných pásem a podobně?

Nová Šárka

Plocha 411/124/2281 nemá být transformační

Jana Frková:

ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří s příslušnou ochrannou jako nezastavitelná plocha.

16. 5. 2018, 11:54
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-4a-SUM-0

4b. Máte jakékoliv připomínky k dopravní infrastruktuře? K vymezeným prostorám, kapacitám, typům komunikací a rozvoji různých druhů dopravy?

Nová Šárka

Zásadní připomínka k tramvajové trati 622/-/5 Divoká Šárka

Jana Frková:

Navrhovaná tramvajová trať 622/-/5 Divoká Šárka – Dědinská nijak nezlepšuje dostupnost vůči současnému stavu. Nejhorší dopad na životní prostředí bude mít vlastní výstavba tramvajové tratě, která zatíží obyvatele. Tramvaj jede v podstatě do území .Investice do ní je značně neefektivní. Lepším řešením přepravních kapacit by byly do budoucna např. elektrobusy, jako ekologické řešení nevyžadující tak radikální zásahy v lokalitě a zároveň flexibilnější vzhledem k plánům v lokalitě 165 / Nová Ruzyně.
Generel Metropolitního plánu plán cyklostezek a chodce prakticky ignoruje.

16. 5. 2018, 12:08
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-4b-SUM-0

5a. Podívejte se, jak územní plán splňuje vaše očekávání a představy o využití území. Víte o nějakém místě ve vaší lokalitě, kde stávající územní plán má nevhodně vymezenou funkční plochu nebo špatně stanovenou míru využití území? Je ve vymezeném území problémové místo, které podle vás územní plán neřeší?

Nová Šárka

Chybně stanovená hranice lokality

Jana Frková:

Vymezení lokality Nová Šárka neodpovídá na severní straně lokality, kde pruhem zasahuje do přírodní rezervace Divoká Šárka na severní straně Evropské ulice

16. 5. 2018, 12:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-5a-SUM-0

6a. Máte jakékoliv připomínky nebo poznámky k rozdílům mezi stávajícím územním plánem a metropolitním plánem, a to včetně popisu ploch, vymezení infrastruktury a ochranných pásem?

Nová Šárka

MP ignoruje zelené plochy

Jana Frková:

Metropolitní plán oproti stávajícímu územnímu dává velkou volnost měnit účel a způsob využití území. V principu zná jen plochy zastavitelné a nezastavitelné. Zelené plochy nepovažuje za významné a zahrnuje do zastavitelného území .

16. 5. 2018, 12:21
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-6a-SUM-0

7a. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu?

Nová Šárka

Jana Frková:

Téměř všechny připomínky jsou formátu ZÁSADNÍ. Pro tuto lokalitu se sešlo kolem 80 připomínek.
Věnujte pozornost všem příspěvkům Daniela Türka, které jsou věcné, odborné a vyargumentované.
Shrnutí zásadní připomínek:
Hranice lokality Nová Šárka je vymezena v návrhu Metropolitního plánu tak, že zásadním způsobem otevírá prostor pro změnu rázu lokality. Vizuální i faktické propojení stávající obytné zóny s přírodou bude narušeno. Plánovaný prostor k výstavbě není dostatečný pro stavby včetně patřičné doprovodné a obslužné infrastruktury, parkoviště, komunikace, chodníky.
Jedinečný reprezentativní vjezd do metropole po Evropské se změní. Lokalita, kde je dominantní “volný prostor” bude obyčejnou ulici se zástavbou po obou stranách, exkluzivita výhledu na Šárku se získá pouze pro výškovou zástavbou.
Vymezení lokality č. 124 i na severní stranu Evropské ulice do bezprostřední blízkosti Šárky chybí opodstatnění. Napojení na obytnou zónu není intuitivní, ale je rozděleno komunikací se silnou dopravou. Nová tramvajová trať na Dědinu povede ulicí Vlastina, napojení na MHD bude znamenat budování nových přechodů pro chodce, vjezdů, výjezdů narušení plynulosti dopravy na klíčové komunikaci. Metropolitní plán zmiňuje pouze napojení na plyn a teplo.
Při přípravě nového metropolitního plánu se zdůrazňovalo, že nová zástavba se bude týkat hlavně území, již dříve k zástavbě určených a nevyužitých lokalit, hlavně uvnitř města a nebude výrazně rozšiřovat zástavbu vně města. Návrh na zástavbu v Evropské ulici, na pokraji přírodně chráněného území je zcela v rozporu s tímto záměrem! Zřejmě návrh slouží záměru nějakého soukromého investora. Město by naopak mělo pozemky na okraji Šáreckého údolí a podél Evropské vykoupit a zbudovat zde lesopark s přístupovými cestami do údolí pro obyvatele Nové Šárky, Dědiny i Ruzyně (podobně jako je to na straně z Nebušic).
ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří, případně změněna na nezastavitelnou plochu.
„V době 2. Sv. války zde vznikaly podzemní prostory polního letiště. Nalézají se v horní partii Šáreckého údolí, asi 1 km západně od konečné smyčky tramvají v Liboci, v pískovcovém svahu na úrovni žlutě značené turistické cesty v lesoparku. Tato cesta je souběžná se státní silnicí na Slaný a Chomutov. Kvůli výjimečné zachovalosti a přístupnosti by bylo vhodné místo chránit jako vojenskou a technickou památku, i jako geologický profil.
Tyto chodby byly v 60. létech zaváženy chemickým odpadem, který by neměl být dle sond nebezpečné, nicméně nikdo přesně neví, co tam je. Bylo by možné využít rozsáhlých podzemních prostor jako sklepy, depozitáře, lapidária. Podobné využití je známo ze zahraničí. Tyto chodby se zřejmě kryjí s možnou výstavbou budov podél Evropské a neměly by být kvůli nové výstavbě zničeny. Zároveň by se případný investor musel vypořádat s chemickým, odpadem, což by muselo být jasně předem definováno.“ (Václav Cílek, Vladimír Daněček, Jakub Bohátk: Historický podzemní objekt v Praze – Šárce) viz. http://old.speleo.cz/soubory/speleo/sp12/sarka.htm
Lokalita Nová Šárka je v MP vymezena chybně - zahrnuje i úzký pruh při severní straně Evropské, který však patří do oblasti Šárka a v rámci ní by měl být i posuzován. Navrhovaná výšková zástavba by měla drastický dopad především na oblast přírodní rezervace Divoká Šárka, od níž ji dělí místy jen zhruba 150 metrů.
Vyjmutí této plochy z oblasti Šárka se jeví účelové a při posuzování je třeba zařadit ji zpět k Šárce, kam patří logikou území i svými dopady.
Vytvoření novodobé „hradby“ z vysokopodlažních bytových domů podél Evropské – odhlédneme-li od toho, že zaberou obrovskou zelenou plochu, bydlení podél dopravní tepny Evropská nemůže splňovat limity hlučnosti. Na Evropské je provoz po celých 24 hodin, je to hlavní výpadovka z Prahy směr letiště a dále Slaný, Louny, Chomutov.
Podél Evropské je nádherný průhled do oblasti Šárky. Zástavba výškovými domy podél Evropské vytvoří nepropustnou hradbu a místo výhledu do přírody bude pohled na betonovou bariéru.
Tato lokalita je klidná s nízkou zástavbou převážně rodinných domů bez výškových budov. Tyto proporce respektují i malé developerské projekty, které v oblasti v posledních letech vznikly. Lokalita je velmi zelená díky jedinečné poloze mezi Divokou Šárkou a Oborou hvězda a množstvím zahrad.
Stávající zástavba a dopravní infrastruktura vznikla v 50. letech, uliční čára v bezprostřední blízkosti Evropské je pro dnešní provoz a situaci nevyhovující. MP z pohledu území nepřináší žádnou vizi a snahu o řešení. Naopak MP ještě otevírá cestu pro další výstavbu podél rušné komunikace Evropská na hranici rekreační oblasti Divoká Šárka. Jakákoliv výstavba nových komerčních i obytných domů, musí být schvalována v souvislostech s dopravní obslužností okolního a širšího území.
ZÁSADNÍ NESOUHLAS s plánovanou regulací na 8NP na ploše 411/124/2281. Tato plocha by měla zůstat nezastavitelná jako součást rezervace Divoká Šárka. Navíc výšková regulace 8NP je silně naddimenzovaná vůči výškovým proporcím v lokalitě.
Index využití In navržený na 0,58 znamená neodůvodněné 40% zvýšení hrubých podlažních ploch v celkově stabilizované lokalitě. Nárůst indexu je pravděpodobně zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/124/2281 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v některých rastrech (správně by max. výšky měli být max. 4NP místo 6NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,42.
Charakteristické a hodné ochrany jsou výhledy na Divokou Šárku a Oboru Hvězda a celkový charakter lokality s menšími domy a velkým podílem zelených ploch.

Klíčové shrnutí:
MP se v dané lokalitě naprosto trestuhodně chová k zelenému pásu podél severní strany Evropské, kterou navrhuje zastavět vysokopodlažními obytnými domy v těsné vzdálenosti mezi sebou, namísto aby chránil vzácnou zeleň, která logicky patří do lokality chráněného území Šárka. ZÁSADNÍ NESOUHLAS s vymezením plochy 411/124/2281 jako transformační. Plocha by měla být vyjmuta z lokality 124 Nová Šárka a přiřazena k lokalitě 965 Šárka kam logicky patří s příslušnou ochrannou jako nezastavitelná plocha.

Navrhovaná tramvajová trať 622/-/5 Divoká Šárka – Dědinská nijak nezlepšuje dostupnost vůči současnému stavu. Nejhorší dopad na životní prostředí bude mít vlastní výstavba tramvajové tratě, která zatíží obyvatele. Tramvaj jede v podstatě do území nikoho.

31. 3. 2018, 12:26
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 124-7a-SUM-0


Shrnutí kategorie otázek vždy od jednoho čísla
Sekce 1
Sekce 2
Sekce 3
Sekce 4
Sekce 7

Hromadné shrnutí celé lokality
Připomínka k tisku