Zpět na
lokality

Sídliště Na Dědině

Garant: Tomáš Adámek
(tom.adam@volny.cz)
List lokality
 
Shrnutí
1a. Jak vnímáte prostor vaší lokality? Co je pro celou lokalitu nebo její část zásadní - co ji charakterizuje?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Sídliště na Dědině je klidná, poněkud odlehlá a uzavřená lokalita vklíněná mezi vilkovou zástavbu na východě, skladové areály na jihu a Divokou Šárku na severu. Přesto je dobře dostupná z centra a má dostatek základních služeb obyvatelům. Na sídlišti je poměrně dost zeleně a hřišť. Spojuje tak v sobě výhody bydlení ve městě s čistým životním prostředím venkova.
Oblast v posledních desetiletích neprošla žádnými velkými změnami a většina obyvatel by byla ráda, kdyby tomu tak bylo i nadále.

22. 3. 2018, 12:47
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1a-SUM-0

1b. Co ve vaší lokalitě považujete za kvalitní (hodnotné, hezké, líbí se) – ​máte k tomu vztah?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Pro stávající obyvatele dostatečné dimenzované občanské služby, jako je lékař, samoobsluha, pošta , školka atp. avšak bez rezerv pro případnou další výstavbu v okolí. Kvalitně zrekonstruovaná škola a OC Delta. Na rozdíl od ostatních pražských sídlišť a čtvrtí je zde nadstandardní množství zeleně a dětských hřišť a to hlavně v centrálním parku se "skalkou" pro děti a dětskými hřišti umožnující dostupnost školy bez nutnosti přecházet rušnou ulici. Tuto zeleň je třeba zachovat. Významným kladem je odhlučnění Evropské řadou garáží a zemním valem a naopak otevření prostoru směrem k Divoké Šárce. V blízkosti lokality se nachází přírodní park Divoká Šárka, který je obyvateli oblasti hojně využíván.

22. 3. 2018, 12:50
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1b-SUM-0

1c. Co je ve vaší lokalitě podle vás problémové – nevzhledné nebo ​způsobuje problémy (doprava, zápach, bariéra v území atd.)?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Vzhledem k nekoncepční výstavbě v celé Praze 6 se problémy s tím spojené projevují i v Sídlišti na Dědině.
1/ parkování - Tím, že je sídliště na okraji Prahy a nikde v okolí nejsou záchytná parkoviště pro lidi dojíždějící ze Středočeského kraje za prací, suplují právě zdejší parkoviště chybějící záchytná parkoviště plánované u OC Šestka. Modré zóny více v centru problém ještě prohloubily

2/ Stále větší dopravní zatížení. Blízkost pražského okruhu s ne zcela dořešenými protihlukovými opatřeními. Plánovaná tramvajová trať místo toho, aby v budoucnu obsluhovala oblasti s plánovanou výstavbou a záchytné parkoviště má být vedena přes stabilizované území sídliště s dopadem na parkovací místa pro stávající obyvatele. Lidé se také obávají hluku tramvají + bude muset být postaven parkovací dům.

3/ Snahy z klidné lokality vytvořit obří rušnou obytnou zónu s tisícovkami lidí navíc, a to bez dořešené obslužnosti takového množství lidí ve všech směrech. Lidé se obávají nové výstavby v okolí. Hovořilo se například o nových nákupních centrech, která by zvýšila dopravní zatížení oblasti a připravila by ji tak o její poklidnou atmosféru. Vzhledem k malému procentu plochy vyčleněnému pro občanskou vybavenost v rozvojových oblastech, se obáváme přetlaku poptávky na stávající občanskou vybavenost. Škola, školka, obchodní vybavenost, dopravní tepny - vše by bylo přetíženo. Nová čtvrť by měla být koncepčně promyšlená. Při jejím plánování by se mělo například počítat s prodloužením tramvajové trati, která by mohla vést do této nové zástavby, a pak do polí, kde následně vyrostou již zmiňovaná obchodní centra a doufejme i záchytné parkoviště.
Na druhé straně dobře promyšlená výstavba uvolní neprostupnou oblast skladového areálu, který sousedí se sídlištěm na jihu a odstraní nevzhlednou budovu staré tiskárny a přilehlý areál poblíž autobusové zastávky Vlastina.

22. 3. 2018, 13:15
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1c-SUM-0

1d. Jsou ve vaší lokalitě nějaké důležité charakteristické prvky, průhledy, dominanty, přírodní, stavební památky atd., které by bylo vhodné chránit a uchovat pro budoucnost?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Oceňuji blízkost Divoké Šárky, klidnou a malebnou Starou Liboc se svým kostelem a rybníkem. Výhled na Liboc přes rybník je prostě nádherný.
Výhled jak na lesy a romantické skály v Šárce, tak na nasvícenou budovu Hvězdy či Libockého kostela.

22. 3. 2018, 13:17
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1d-SUM-0

1e. Odpovídá podle vás vymezení lokality popsaným společným vlastnostem?  Co byste svými slovy doplnili, upravili korigovali?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Ano odpovídá. Výšky budov viz bod 2c

22. 3. 2018, 13:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1e-SUM-0

1f. Navrhli byste v závislosti na popsaných společných vlastnostech lokality jakoukoliv úpravu hranice lokality?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Existuje názor, že pás podél Evropské by měl už patřit k Divoké Šárce. Logicky tam jistě patří. O tento pás je třeba pečovat jako o parkovou zeleň a to je možná důvodem, proč nepatří do čistě přírodního území Divoké Šárky.

22. 3. 2018, 13:22
Důležitost: Důležité
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-1f-SUM-0

2a. Máte připomínky k vymezení stability ploch? Souhlasíte s vymezeným rozsahem?  Máte nějaký návrh k úpravě?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

viz 2B

22. 3. 2018, 14:24
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-2a-SUM-0

2b. Máte připomínky k vymezení ploch struktur ? Souhlasíte s vymezením stavebních a nestavebních bloků a struktur krajiny ? Máte nějaký návrh k úpravě?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

1/ Všichni komentující zásadně a nekompromisně nesouhlasí s výstavbou podél Evropské! (411/517/2246 a 411/124/2281) Nechápou jak vůbec mohlo někoho něco takového napadnout a někteří z nich jsou odhodláni proti výstavbě v tomto území bojovat.
* Záměr vybudovat živou bulvární třídu v její těsné blízkosti Divoké Šárky bude mít bezprostřední negativní dopady na toto přísně chráněné nezastavitelné území, rovněž Divoká Šárka by přišla o svůj poklidný charakter. Došlo by k záboru půdy, na které jsou nyní pole či travní porosty, navíc v těsné blízkosti rezervace Šárka.
* Oblast Ruzyně/Liboce podél Evropské ulice je historicky poklidná rezidenční zástavba, s pásem rodinných domů, nebo nízké panelové zástavby. Záměr živé bulvární třídy s 8-10 patrovou výškovou zástavbou na druhé straně Evropské ulice absolutně nezapadá do konceptu tohoto území. Důvod bydlení v této oblasti je naopak poklidný charakter v těsné blízkosti přírody, daleko od centra rušného velkoměsta. Nesouhlasíme se záměrem změnit charakter tohoto území bez souhlasu jejich obyvatel.
* Zmíněná zástavba by znamenala vetší dopravní zátěž a hlavně taky výrazně vetší hlučnost. Hluk z Evropské ulice se bude od vysoké zástavby odrážet do sídliště na druhé straně ulice.
* Změna horizontu. Současný výhled do krajiny by zatarasily výškové budovy.

2/ Rozvojové území u ulice Drnovská je třeba omezit výškově na max4 NP
3/ Plochu zeleně protihlukových zemních valů podél Evropské je třeba definovat jako zeleň a ne území určené k výstavbě.
4/ Ohrazený prostor školy by měl být označen jinak než bíle - plocha k výstavbě. Jedná se přece o hřiště atp.

22. 3. 2018, 13:38
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-2b-SUM-0

2c. Máte připomínky k navržené výškové regulaci? Upozorněte na místa předělů a nejasnosti ve čtení výšek vzhledem k použitému rastru 100x100m?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

* Rastr 100x100m je příliš velký. Umožňuje "rozlézání" výškové výstavby i v lokalitách, kde je nyní počet pater menší.
* 8-10 pater v rozvojové oblasti 411/125/2245 u ulice Drnovská je nepřijatelných. Zde by měla být zachována hladina 2 pater jako je tomu v okolí - maximálně však 4NP jak je tomu ve stávajícím předpisu. Navíc barva číslic regulace výšek neodpovídá skutečnosti. Osmipatrová výstavba v Drnovské ulici nebyla nikdy uvažována. Není tedy možné používat černé číslice.
* Výstavba v pásu podél Evropské. Je nepřijatelná. Toto rozvojové území žádáme zrušit!
* Dělení výstavby v kategorii 12 až 21 pater je matoucí. Možnost výstavby až 21 poschoďových domů v místě, kde je nyní poschodí 13 je hloupost.

22. 3. 2018, 13:47
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 517-2c-SUM-0

3a. Máte připomínky k popisu cílového charakteru lokality? Je v obecném popisu něco, s čím nesouhlasíte nebo vám v něm něco důležitého schází? Je srozumitelný?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Cílem nesmí být další rozvoj Evropské v této své části jako metropolitní třídy. Metropole začíná až více v centru. Sídliště na Dědině je okrajovou částí města tedy místem, kde město přechází do volné krajiny. Dělení sídliště na 3 zóny tedy výškovou, parkovou a nízkou zástavbu odpovídá skutečnosti.
Nevím co si mám představit pod větou: "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné.....lokality se strukturou modernistickou" když se jedná o území stabilizované. Pod slovem stabilizovaný si představuji něco, co už je hotové a nějakou dobu funkční ke spokojenosti dotčených osob.

22. 3. 2018, 14:31
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3a-SUM-0

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Cílem nesmí být další rozvoj Evropské v této své části jako metropolitní třídy. Metropole začíná až více v centru. Sídliště na Dědině je okrajovou částí města tedy místem, kde město přechází do volné krajiny. Dělení sídliště na 3 zóny tedy výškovou, parkovou a nízkou zástavbu odpovídá skutečnosti.
Nevím co si mám představit pod větou: "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné.....lokality se strukturou modernistickou" když se jedná o území stabilizované. Pod slovem stabilizovaný si představuji něco, co už je hotové a nějakou dobu funkční ke spokojenosti dotčených osob.

24. 5. 2018, 18:55
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3a-SUM-1

3b. Máte připomínky k popsanému potenciálu území? K obecným i individuálním regulativům? Máte připomínky ke stanovení indexu využití lokality? Tedy zejména k míře, o kterou se může v místě zvyšovat plocha zástavby?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

* plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park, když má být Evropská Metropolitní třídou.
* Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

22. 3. 2018, 14:48
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3b-SUM-0

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

* plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park, když má být Evropská Metropolitní třídou.
* Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

24. 5. 2018, 18:55
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-3b-SUM-1

4b. Máte jakékoliv připomínky k dopravní infrastruktuře? K vymezeným prostorám, kapacitám, typům komunikací a rozvoji různých druhů dopravy?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Generel bezmotorové dopravy není součástí Metropolitního plánu. Plán cyklisty a chodce prakticky ignoruje. Protože Generel není členěn podle lokalit, nedá se podle lokalit připomínkovat. Svůj detailní komentář ke Generelu jsem proto vložil do "Libovolné další lokality ...." úplně na konci seznamu lokalit do bodu 4b-Dopravní infrastruktura.

22. 3. 2018, 14:51
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-4b-SUM-0

5a. Podívejte se, jak územní plán splňuje vaše očekávání a představy o využití území. Víte o nějakém místě ve vaší lokalitě, kde stávající územní plán má nevhodně vymezenou funkční plochu nebo špatně stanovenou míru využití území? Je ve vymezeném území problémové místo, které podle vás územní plán neřeší?

Sídliště Na Dědině

Index využití lokality

Tomáš Adámek:

Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě! Nárůst indexu je zapříčiněn chybně stanovenou transformační plochou 411/517/2246 patřící logicky do lokality 965 Šárka a chybně stanovenými výškovými regulativy v rastrech s 21NP (správně by max. výšky měli být 12NP místo 21NP). Po opravě chyb by měl zůstat index In na podobné hodnotě indexu Is 0,73.

25. 5. 2018, 10:18
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-5a-SUM-0

6a. Máte jakékoliv připomínky nebo poznámky k rozdílům mezi stávajícím územním plánem a metropolitním plánem, a to včetně popisu ploch, vymezení infrastruktury a ochranných pásem?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

vše již bylo řečeno v bodu 2b. Stávající územní plán, nebyl do Metropolitního plánu včleněn, čemuž nerozumím.

22. 3. 2018, 14:57
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-6a-SUM-0

7a. Máte jakékoliv další připomínky k čitelnosti, pochopitelnosti, využitelnosti, zpracování nebo úplnosti předloženého metropolitního plánu?

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

Plán má zbytečné rezervy ve svých schopnostech být pochopen běžným občanem. Například klasifikace výšek budov je matoucí.(viz komentář) Návrhy využití území ne vždy odpovídají skutečnosti nebo stávajícím legislativním omezením, čemuž nerozumím. Kombinace obojího tak dává prostor ke zbytečným negativním spekulacím o záměru vůbec MP zavádět.

5. 4. 2018, 17:10
Důležitost: Zásadní
Komentoval i účastník
Komentoval i obyvatel/zájemce/expert
Číslo komentáře: 517-7a-SUM-0


Shrnutí kategorie otázek vždy od jednoho čísla
Sekce 1

Sídliště Na Dědině

Tomáš Adámek:

test

25. 5. 2018, 10:59
Důležitost: Důležité
Číslo komentáře: 517-1-SUM-0

Sekce 2

Sídliště Na Dědině

Připomínka

Tomáš Adámek:

Skrytý rozvoj - umožněna nová zástavba ve stabilizovaných plochách:
Nevím co si mám představit pod větou: "Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné.....lokality se strukturou modernistickou" když se jedná o území stabilizované. Pod slovem stabilizovaný si představuji něco, co už je hotové a nějakou dobu funkční ke spokojenosti dotčených osob.
Dělení výstavby v kategorii 12 až 21 pater je matoucí. Možnost výstavby až 21 poschoďových domů v místě, kde je nyní poschodí 13 je hloupost. Žádáme o změnu klasifikace tak, aby počet pater vyjadřoval skutečnost. Poukaz na skutečnost, že se jedná o stabilizovanou lokalitu je nedostatečný.
|----|
Skrytý rozvoj - nepřesná výšková regulace:
Zásadní připomínka - Zrušení závaznosti výškové regulace. Pokud pro stabilizované území nebude zpracován regulační plán, mělo by se přistupovat k území tak, jak je definován požadavek na míru stability. Pro rozvojové a transformační plochy je pak stanovení hranic míry využití území součástí individuálního regulativu dané plochy.
Dělení výstavby v kategorii 12 až 21 pater je matoucí. Možnost výstavby až 21 poschoďových domů v místě, kde je nyní poschodí 13 je hloupost. Žádáme o změnu klasifikace tak, aby počet pater vyjadřoval skutečnost. Poukaz na skutečnost, že se jedná o stabilizovanou lokalitu je nedostatečný. Plán se tvoří na velmi dlouhou dobu dopředu. Výška budov je jedna z prvních otázek, které v souvislosti s novou výstavbou padne. Měla by jí tedy být věnována patřičná pozornost.
Plán má zbytečné rezervy ve svých schopnostech být pochopen běžným občanem. Například klasifikace výšek budov je matoucí.(viz komentář) Návrhy využití území ne vždy odpovídají skutečnosti nebo stávajícím legislativním omezením, čemuž nerozumím. Kombinace obojího tak dává prostor ke zbytečným negativním spekulacím o záměru vůbec MP zavádět.
Dělení výstavby v kategorii 12 až 21 pater je matoucí. Možnost výstavby až 21 poschoďových domů v místě, kde je nyní poschodí 13 je hloupost. Žádáme o změnu klasifikace tak, aby počet pater vyjadřoval skutečnost. Poukaz na skutečnost, že se jedná o stabilizovanou lokalitu je nedostatečný. Plán se tvoří na velmi dlouhou dobu dopředu. Výška budov je jedna z prvních otázek, které v souvislosti s novou výstavbou padne. Měla by jí tedy být věnována patřičná pozornost.
Rastr 100x100m je příliš velký. Umožňuje "rozlézání" výškové výstavby i v lokalitách, kde je nyní počet pater menší.
Plán má zbytečné rezervy ve svých schopnostech být pochopen běžným občanem.


|----|
Skrytý rozvoj - chybějící nástroje pro funkční regulaci stabilizovaných ploch:
Upřesněním pojmu stabilizovaná plocha se omezí možnosti jejího rozvoje a změn. Pokud bude vymezena občanská a sportovní vybavenost je možné obdobně do stabilizovaných ploch vymezit místa se stávající nebo možnou komerční vybavenosti nad míru větší než připouští pojem stabilizované území. Případně je možné navrhnout novou standardní transformační plochu
proč není například jako vybavenost uvedena stávající škola a školka? Kvůli tramvaji se plánují garáže. V plánu o nich není ani zmínka. je třeba definovat jejich umístění, velikost atd.
Index využití lokality je navržen na těžko uvěřitelných 1.06, o 45% více než je současný stav (0,73) ve stabilizované lokalitě!
|----|
Chybějící popis dopadu transformačních a rozvojových ploch na město.:
Zásadní připomínka - Požadujeme, aby každá rozvojová plocha zohlednila kromě parametrických regulativů pro prostorové využití a množství veřejné vybavenosti také: - aby standardně obsahovala i naznačenou míru požadované prostupnosti v hlavních spojích, - dle místních podmínek bylo naznačeno hlavní komunikační napojení, - dále je potřeba vyjádřit dopady na infrastrukturu a případně její rozvoj podmínit navazující investicí, - udat předpokládanou kapacitu území a upřesnit způsob využití v souladu s nově navrženými prvky prostorové regulace, - dále je potřebné, aby z pohledu podmíněnosti rozvoje byly i rozvojové plochy hodnoceny co do priority, - standardní podmínkou, která obecné principy fungování rozvojové plochy v území ověří, musí být zpracování územní studie a regulačního plánu.
Chybí regulativ pro plochu 411/125/2245. 8-10 pater v rozvojové oblasti 411/125/2245 u ulice Drnovská je nepřijatelných. Zde by měla být zachována hladina 2 pater jako je tomu v okolí - maximálně však 4NP jak je tomu ve stávajícím předpisu. Navíc barva číslic regulace výšek neodpovídá skutečnosti. Osmipatrová výstavba v Drnovské ulici nebyla nikdy uvažována. Není tedy možné používat černé číslice.
plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park
|----|
Konfliktní a problémová místa:
Vzhledem k nekoncepční výstavbě v celé Praze 6 se problémy s tím spojené projevují i v Sídlišti na Dědině.
1/ parkování - Tím, že je sídliště na okraji Prahy a nikde v okolí nejsou záchytná parkoviště pro lidi dojíždějící ze Středočeského kraje za prací, suplují právě zdejší parkoviště chybějící záchytná parkoviště plánované u OC Šestka. Modré zóny více v centru problém ještě prohloubily.
2/ Stále větší dopravní zatížení. Blízkost pražského okruhu s ne zcela dořešenými protihlukovými opatřeními. Plánovaná tramvajová trať místo toho, aby v budoucnu obsluhovala oblasti s plánovanou výstavbou a záchytné parkoviště má být vedena přes stabilizované území sídliště s dopadem na parkovací místa pro stávající obyvatele. Lidé se také obávají hluku tramvají + bude muset být postaven parkovací dům.
3/ Snahy z klidné lokality vytvořit obří rušnou obytnou zónu s tisícovkami lidí navíc, a to bez dořešené obslužnosti takového množství lidí ve všech směrech. Lidé se obávají nové výstavby v okolí. Hovořilo se například o nových nákupních centrech, která by zvýšila dopravní zatížení oblasti a připravila by ji tak o její poklidnou atmosféru. Vzhledem k malému procentu plochy vyčleněnému pro občanskou vybavenost v rozvojových oblastech, se obáváme přetlaku poptávky na stávající občanskou vybavenost. Škola, školka, obchodní vybavenost, dopravní tepny - vše by bylo přetíženo. Nová čtvrť by měla být koncepčně promyšlená. Při jejím plánování by se mělo například počítat s prodloužením tramvajové trati, která by mohla vést do této nové zástavby, a pak do polí, kde následně vyrostou již zmiňovaná obchodní centra a doufejme i záchytné parkoviště. Na druhé straně dobře promyšlená výstavba uvolní neprostupnou oblast skladového areálu, který sousedí se sídlištěm na jihu a odstraní nevzhlednou budovu staré tiskárny a přilehlý areál poblíž autobusové zastávky Vlastina.
4/ Všichni komentující zásadně a nekompromisně nesouhlasí s výstavbou podél Evropské! (411/517/2246 a 411/124/2281) Nechápou jak vůbec mohlo někoho něco takového napadnout a někteří z nich jsou odhodláni proti výstavbě v tomto území bojovat.
* Záměr vybudovat živou bulvární třídu v její těsné blízkosti Divoké Šárky bude mít bezprostřední negativní dopady na toto přísně chráněné nezastavitelné území, rovněž Divoká Šárka by přišla o svůj poklidný charakter. Došlo by k záboru půdy, na které jsou nyní pole či travní porosty, navíc v těsné blízkosti rezervace Šárka.
* Oblast Ruzyně/Liboce podél Evropské ulice je historicky poklidná rezidenční zástavba, s pásem rodinných domů, nebo nízké panelové zástavby. Záměr živé bulvární třídy s 8-10 patrovou výškovou zástavbou na druhé straně Evropské ulice absolutně nezapadá do konceptu tohoto území. Důvod bydlení v této oblasti je naopak poklidný charakter v těsné blízkosti přírody, daleko od centra rušného velkoměsta. Nesouhlasíme se záměrem změnit charakter tohoto území bez souhlasu jejich obyvatel.
* Zmíněná zástavba by znamenala vetší dopravní zátěž a hlavně taky výrazně vetší hlučnost. Hluk z Evropské ulice se bude od vysoké zástavby odrážet do sídliště na druhé straně ulice.
* Změna horizontu. Současný výhled do krajiny by zatarasily výškové budovy.

|----|
Úbytek zeleně:
Zásadní připomínka - Vymezení plochy zeleně jako systémový prvek v území, který bude využíván pro zajištění propojení zelených a rekreačně oddechových městských ploch do kterých je možné umisťovat bezpečné pěší a cyklotrasy a rekreační infrastrukturu.
1/ plochu 411/517/2246 a 411/124/2281 převést z kategorie obytná do kategorie Metropolitní park
2/ plochu zeleně protihlukových zemních valů podél Evropské je třeba definovat jako zeleň a ne území určené k výstavbě.
|----|

25. 5. 2018, 10:41
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 517-2-PRIP-1

Sekce 3

Sídliště Na Dědině

Připomínka

Tomáš Adámek:

Hranice lokality:
Chybná hranice lokality, oblasti zástavby patří k Šárce. Lokalita Nová Šárka je v MP vymezena chybně - zahrnuje i úzký pruh při severní straně Evropské, který však patří do oblasti Šárka a v rámcí ní by měl být i posuzován. Navrhovaná výšková zástavba by měla drastický dopad především na oblast přírodní rezervace Divoká Šárka, o níž ji dělí místy jen zhruba 150 metrů. Vyjmutí této plochy z oblasti Šárka se jeví účelové a při posuzování je třeba zařadit ji zpět k Šárce, kam patří logikou území i svými dopady.
|----|
Struktura lokality:
zásadní připomínka. Stabilizované území je plocha, kde je možné pouze doplnění, úpravy a změny stávající zástavby a to tak, aby nedošlo k většímu navyšování kapacity vymezené plochy a k větším změnám funkčního využití. Změny ve stabilizovaných plochách nesmí narušit stávající charakter a přinést nepřiměřenou zátěž. Ve stabilizovaném území se předpokládají pouze malé a nepříliš významné změny. Jedná se tedy o území s dosavadním charakterem, daným stávajícími funkčními a prostorovými vazbami, které se nebudou zásadně měnit. Z tohoto důvodu není ve stabilizovaném území nutná prostorová regulace, která by stanovovala míru využití území, neboť zde mají být m.j. zachovány stávající prostorové vazby a další rozsáhlá stavební činnost je nepřípustná.
|----|
Návrh „specifického“ využití lokality pro areály, které nejsou produkční, obytné, rekreační ani přírodní:
Oplocené areály školy a školky včetně hřišt nejsou nijak vymezeny. Doplnit
Plochu zeleně protihlukových zemních valů podél Evropské a Drnovské je třeba definovat jako zeleň.
|----|
Upřesnění funkčního využití lokality pro polyfunkční území:

|----|
Doplnění a úprava popisu cílového stavu:
Sídliště na Dědině je klidná, poněkud odlehlá a uzavřená lokalita vklíněná mezi vilkovou zástavbu na východě, skladové areály na jihu a Divokou Šárku na severu. Přesto je dobře dostupná z centra a má dostatek základních služeb pr stávající množství obyvatel. Na sídlišti je poměrně dost zeleně a hřišť. Spojuje tak v sobě výhody bydlení ve městě s čistým životním prostředím venkova. Oblast je stabilizovaná a v posledních desetiletích neprošla žádnými velkými změnami.

|----|
Stabilita ploch lokality:
Zásadní připomínka - Stabilizované území je plocha, kde je možné pouze doplnění, úpravy a změny stávající zástavby a to tak, aby nedošlo k většímu navyšování kapacity vymezené plochy a k větším změnám funkčního využití. Změny ve stabilizovaných plochách nesmí narušit stávající charakter a přinést nepřiměřenou zátěž. Ve stabilizovaném území se předpokládají pouze malé a nepříliš významné změny. Jedná se tedy o území s dosavadním charakterem daným stávajícími funkčními a prostorovými vazbami, které se nebudou zásadně měnit. Z tohoto důvodu není ve stabilizovaném území nutná prostorová regulace, která by stanovovala míru využití území neboť zde mají být m.j. zachovány stávající prostorové vazby a další rozsáhlá stavební činnost je nepřípustná.
|----|

25. 5. 2018, 11:12
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 517-3-PRIP-1

Sekce 4

Sídliště Na Dědině

Připomínka

Tomáš Adámek:

Vymezení ploch veřejného vybavení:
Zásadní připomínka - Vymezení městské vybavenosti bodem není pro potřeby ochrany veřejné vybavenosti dostatečné. Požadujeme vymezit veškeré plochy městské vybavenosti v lokalitě vyznačené bodem plošně.
|----|
Absence podpory prostupnosti území pro pěší a bezmotorovou dopravu:
Zásadní připomínka - Zahrnout výsledky generelu bezmotorové dopravy do prioritních požadavků na bezmotorové propojení města.
|----|
Zahrnutí strategie boje proti změnám klimatu:
Zásadní připomínka - Zpracovávat infrastrukturní stavby na sběr dešťové vody tak, aby je bylo možné zapojit do městského prostředí a usilovat o to, aby zadržená voda byla v místě zadržení využita.
|----|
Doplnění a úprava hranic vedení ÚSES:

|----|

25. 5. 2018, 11:18
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 517-4-PRIP-0

Sekce 7

Sídliště Na Dědině

Připomínka

Tomáš Adámek:

Lokalita jako koncepce popisuje charakter, nelze proto na ní zároveň aplikovat regulativy ploch:
Požadujeme, aby celý hlavní výkres byl srozumitelně členěn do jednotlivých ploch dle navrženého a podle potřeby doplněného členění.
|----|
Zapojení lokality do koncepce širšího území doplnění popisu koncepce území:
Zásadní připomínka - Lokalita se vztahuje jen sama na sebe. Nedokáže tak reálně popsat koncepci území. Koncepce naplňuje především podmínky, vztahy, vazby a potřeby v území pro které je utvářeno. Bez těchto souvislostí není možné o území správně rozhodovat. Bez doplnění, vyznačení a popsání spádovosti a vlivu okolí na lokalitu samou není zvolený přístup popisování koncepce území pomocí lokalit funkční.
|----|
Zbytečně podrobné členění zelených ploch:
Zásadní připomínka - Územní plán zavádí pro zeleň těžko přehledné množství typů barev, šraf a čar. Zatímco regulativy jsou obecné, je plošné vymezení typů a podob zeleně podrobné tak, že pokud bude správce, nebo samospráva chtít zelené plochy řešit pro potřeby managementu zeleně a využití obyvatel jinak, může to znamenat zbytečně změnu územního plánu. To ve svém důsledku může řádný rozvoj zelených ploch paralyzovat.
|----|
Definování městské priority:
Jakýkoli rozvoj musí být podmíněn vždy kapacitními možnostmi stávající infrastruktury a její adekvátní přípravou, která bude probíhat harmonicky s plánovaným rozvojem. Rozvoj nesmí být realizován na úkor stávajících rezidentů. Plán proto musí daleko podrobněji definovat priority a podmíněnost rozvoje jednotlivých ploch.
|----|
Dostřednost a nejasný popis Prahy jako jedinečného souboru měst a obcí.:
Pro ochranu zeleně ÚSES Vymezuje 11 typů hraničních čar, ale pro chráněné plochy žádná vrstva v závazné části zavedena není.
|----|
Priorita nestavebních ploch - dvojí značení zastavitelnosti - krajinné rozhraní:
Členění v MPP zavádí pojem krajinné rozhraní, který využívá pro definování koncepce plánu. Tou je mj. ochrana a propojování nezastavitelných ploch po okraji města, aby se vytvořil prostupný nezastavitelný pás území. Toto vymezení je však reálně formální a prakticky pro život občanů nic zásadního nepřináší. Krajinné rozhraní vymezuje něco, co reálně neexistuje. Vymezení nezastavitelné lokality podél oplocené rychlostní komunikace není územím ani nezastavěným, ani zdravým rekreačně oddechovým, prostupným. Obdobně vymezení nezastavitelné plochy, kterou tvoří skály pod kterou i nad kterou je zastavitelné území, je nefunkční. Krajinnou hodnotu zásadně ovlivní to, co se bude stavět pod a nad skálou a samotná skála není ani přístupná, ani moc prostupná. Koncepcí musí být hledání reálných vazeb a propojení napříč celým městem a to chránit jako koncepční prioritu města a ne jen na jeho obvodu.
|----|
Nevyváženost podrobnosti územního plánu:
Zásadní připomínka - Požadujeme úpravu statutu hl.m.Prahy, aby si podrobnou územně-plánovací dokumentaci mohly doplňovat samostatně MČ, pokud ta bude v souladu s přijatým územním plánem. Jednotlivé městské části disponují daleko větší znalostí detailu a potřeb a jsou daleko kompetentnější k detailnímu zpracování. Uzemní plán musí zajistit především řádnou koordinaci vazeb v území, které odpovídá měřítku 1:10 000.
|----|
Nečitelnost územního plánu:
Zásadní připomínka - Dominantním zdrojem informací o území není mapa, ale textová část. Mapa je šifrou, která odkazuje do dalších textů. Vrstevnaté skládání obecných informací o území si často ve výsledku protiřečí a pak vůbec není zřejmé, co platí a jak je to myšleno. Pokud se jedná o opatření obecné povahy, tedy o formu zákona, není takové řešení možné, protože rozhodování podle plánu musí být i soudně přezkoumatelné. Pokud by se měly brát doslova významy slov vysvětlujících textů, tak vysvětlení nemá smysl. Lze se tedy pouze domýšlet, jak je vše myšleno.
|----|
Nesoulad návrhu územního plánu s vizí uživatelů plánu:

|----|
Obtížně stanovitelná cena pozemků omezí schopnost samospráv realizovat své záměry.:
Zásadní připomínka - Pokud obec potřebuje pro veřejnou vybavenost, nebo zajištění veřejného přístupu, vybudování komunikace, položení sítí atd., vykoupit pozemek nebo vyjednat břemeno, potřebuje se s vlastníkem dohodnout na jeho ceně. Stanovení správné ceny v nestrukturované ploše s obecnými regulativy bude velmi obtížné, protože majitel vždy bude moci tvrdit, že pozemek je intenzivně využitelný, ale jestli tomu tak skutečně je, stanoví až stavební úřad v rámci konkrétního řízení o umístění stavby.
|----|

25. 5. 2018, 11:22
Důležitost: Zásadní
Číslo komentáře: 517-7-PRIP-0


Hromadné shrnutí celé lokality
Připomínka k tisku